Ngài đã nhắc về truyền thuyết Hoa Ưu Đàm với các đệ tử của mình, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Liên Hoa Sắc và Mục Kiền Liên.

https://www.youtube.com/watch?v=VPkFUsWD7c4&feature=youtu.be

Theo TinhHoa

>> Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về Hoa Ưu Đàm và Đức Chuyển Luân Thánh Vương