Chuồn Chuồn mê ngủ trên giàn Đậu Rồng, bị dây leo Khổ Qua vươn tới trói chặt.

Chuồn Chuồn mê ngủ miên man
Trên giàn đậu sẵn dây oan cột mình
Thế gian có giống hữu tình
Mang thân người cũng vô minh ngủ hoài
Mải mê danh lợi tiền tài
Mặc đời dây trói mong ai cởi giùm?
Vừa hay Đại Pháp khai truyền
“Vạn năm một thuở” cơ duyên mở rồi.

☸ Pháp Luân Đại Pháp, cũng gọi là Đại Pháp hoặc Pháp Luân Công, là môn rèn luyện tinh thần và thể chất theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, tìm về nguồn cội chân thực của sinh mệnh. Pháp Luân Đại Pháp hiện tại phổ biến trên 140 quốc gia vùng lãnh thổ, mang lợi ích to lớn cho hàng trăm triệu người, nhưng lại bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại nơi xuất xứ Trung Quốc, trái với công ước Quốc tế về quyền con người.

☸ Tham khảo: https://bit.ly/co-duyen 

Tân Sinh Net