Cuộc sống là có nhân, có quả, hãy sống đúng lương tâm đạo đức của bậc làm con. Bạn đối xử với cha mẹ thế nào, con cái bạn sau này cũng sẽ đối với bạn lại như vậy…