Chỉ vì những lợi ích riêng, con ngươi đang tàn phá thiên nhiên và môi trường một cách tàn khốc trên khắp thế giới…và rồi cuối cùng điều nhận đến cũng là kết cục tất yếu. Con người chúng ta nên tỉnh ngộ trước khi là quá muộn…