Võ thuật Trung Hoa là nghệ thuật văn hóa do thần truyền cho con người. Ngày nay người tu luyện chân chính có thể biết: Thủa ban đầu múa và võ là cùng một nguồn gốc do thần truyền cấp cho con người(múa và võ), hai chữ này đồng âm mà khác mặt chữ[舞 vũ  và  武 vũ]. Vũ và Võ có điểm khác biệt. Như trong “Chu Dịch” phần Hệ Từ nói: ” Trống và múa là dâng lên Thần” tức là nói rằng người xưa hết mực kính Thần đánh trống và múa. Trong Minh Đường Vị của Lễ Ký có nói: “Đội mũ mà múa tới Đại Vũ”. Ở đây Đại Vũ là chỉ rằng Chu Vũ Vương đã chiến thắng Ân Trụ[triều Trụ]. Cũng là nói: điệu múa chiến thắng tà ác, biểu hiện uy đức và lực lượng đã ngăn chặn cái ác mà điệu múa biểu thị. Và cũng như thế nó biểu hiện đề cao Thiện và kính Thần, tuyên cáo niềm vui Thiện ý mà nêu danh. Dùng vũ để ngăn chặn cái ác với biểu hiện thắng địch một cách uy vũ dũng mãnh. Điều này biểu đạt rõ ràng trên động tác múa[động tác múa mà cứng thì như võ, dùng lực thì có kình].