Các nhà khoa học tin vào thần học, người vô thần lại chỉ tin vào khoa học !

Nguồn: Tinh Hoa