Nếu những giá trị văn hóa có ý nghĩa nhân văn này được áp dụng ở Việt Nam thì thật tuyệt vời…