Con người có thể đến với nhau bằng nhiều cách…Đó là cái DUYÊN, Nhưng để đi được đến cuối cùng thì đúng là cần phải có chữ PHẬN.

Sinh mệnh con người là vô cùng quý giá, hiểu được hai chữ “Duyên Phận” rồi, chúng ta sẽ thấu tỏ được nhân sinh và nhẹ nhàng bước đi trên con đường kế tiếp…