Tg: Cổ Phong

Bát đức và bát đán là những điều được lưu lại của Khổng Tử về tiêu chuẩn làm người. Dùng tám chữ mà nói rõ: Hiếu, Đễ, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ.

Tám chữ này gọi là tám chữ đức cũng gọi là bát đán, do vậy nói khuyết bát đức thì không phải người, quên bát đức cũng không phải người vì bạn quên tiêu chuẩn làm người rồi nên không còn là người nữa. Đứng đầu bát đức là Hiếu, do vậy có người nói rằng, Trăm điều thiện thì Hiếu đứng đầu, trăm điều ác thì dâm đứng đầu.
Còn về thú vật thì: Dê cừu quỵ nhũ quạ không rỉa, đây là hiếu. Gà trống mỗi ngày canh tư gáy, chim nhạn mỗi năm mùa xuân bay về bắc, mùa thu bay về nam, đây là tín. Chim nhạn và uyên ương dù con trống hay con mái đã chết một, sẽ sống độc thân đến chết mà không phối ngẫu với con khác, đây là lễ. Hươu gặp bãi cỏ tốt liền kêu cả đàn đến, đây là nghĩa

Đây là mới ghi xuống bốn chữ, cũng là nói thú vật có thể hành một trong bát đức, mà người không một đức nào thì còn không bằng con thú