Lưu Nhân Quỹ đời Đường lúc mới đầu làm chức úy ở huyện Trần Thương, lúc làm trong huyện có người là Viên Thiên Cương biết xem thiên tượng đã nói với ông: ” Ngài làm đến chức tiếp cận với tam công đài phụ, sống đến gần 90 tuổi”. Sau này quả nhiên như kỳ ngôn đã dự.

Lưu Nhân Quỹ vào những năm đầu Vũ Đức, đảm nhiệm chức tiểu úy chịu sai sử ở huyện Trần Thương. Trong tổ có một quan quân gọi là Lỗ Ninh, ỷ vào chức vụ cao, phóng túng vô lễ, không ai có thể ngăn được anh ta. Lưu Nhân Quỹ đặc biệt khuyên bảo anh ta, dặn không được tái phạm, Lỗ Ninh lại càng tàn độc hoành hành, Lưu Nhân Quỹ đành sử dụng biện pháp xử tử Lỗ Ninh. Quan ở trong Châu báo lên cấp trên, Lý Thế Dân đại nộ nói(đại ý): ” huyện úy là gì mà dám giết tướng của ta?” Và đi đến huyện này xem xét Lưu Nhân Quỹ, kỳ dị là từ sự cương chính của anh ta, anh ta đã được đề bạt làm thừa huyện Lịch Dương.

Năm Trinh Quán 24, Đường Thái Tông Lý Thế Dân muốn đến Đồng Châu đi săn, thượng thư Lưu Nhân Quỹ khuyên can nói: ” Tôi nghe nói mái nhà bị dột bên trên thì người ở dưới biết; Tôi ngu muội hiến kế, dùng hay không dùng là lựa chọn của người thánh nhân. Năm nay trong ruộng mười phần thu được có một, hai phần. Bây giờ nói đến việc đi săn, thì phải sửa cầu, sửa đường và phải rất tiết kiệm, giảm việc tiếp đãi, một khi đã làm cần đến một hai vạn dân công, cũng gần như đưa bách tính trước miệng sói. Tôi nguyện ở bên bệ hạ nói lời này, qua vài ngày nữa, đợi thu hoạch xong, lúc bách tính nhàn rỗi rồi thì đi săn, lúc đó hai việc công tư đều được cả”. Đường Thái Tông hạ thánh chỉ ủy lạo ông, nói(đại ý):” Ái khanh tuy chức vụ thấp kém, nhưng chân thành hết lòng vì nước. Khanh đã nói việc thực, trẫm cho là rất đúng.” Không lâu sau ông làm huyện lệnh Tân An. Sau này thăng lên chức Cấp Sự Trung. Cứ chiếu theo lệ thì chức vị của Lưu Nhân Quỹ mà muốn thăng tới Tam Phẩm,  thì không thể lên được.

Nào ai có thể biết được việc sẽ phát sinh ra sao. Trong những năm Hiển Khánh, Cao Tông Lý Trị chinh phạt ở xa, Lưu Nhân Quỹ vốn không có cơ hội trực tiếp tham chiến lập công bởi vì Lưu Nhân Quỹ bị quản giam bởi thủy quân đang đưa tới điểm tập kết. Lưu Nhân Quỹ bị miễn quan và tước quan phục và để tùy quân đội sử dụng. Vừa hợp lúc đó tại cửa sông Bạch Giang thì gặp quân Nhật Bản, đánh thắng cả bốn lần, thiêu hủy 400 chiếc thuyền, sau đó quân Triều Tiên và quân Nhật Bản đều quy thuận nhà Đường. Lưu Nhân Quỹ vì đó mà lập đại công. Làm đến chức đại quan tam phẩm là Tả Thừa Tướng, sống đến 84 tuổi. Vậy là dự ngôn của Viên Thiên Cương đã đúng với Lưu Nhân Quỹ ” lên đến tam công đài phụ, sống gần 90 tuổi”.

Lưu Nhân Quỹ tuy ở vị trí cao nhưng không kiêu ngạo, mỗi lần gặp cố nhân lúc nghèo khó đều thân thiện gần gũi.

Người ta nói: ” Đời người do trời định”, trong đời có tể tướng thì từ huyện úy cũng có thể lên. Nếu muốn hưởng số mệnh tốt này còn cần chính trực chính ngôn dám khuyên can thì mới có thể giữ được phúc quý này trong số mệnh.

<Quyển 84 sách Cựu Đường ở vị trí 34>

                                                                                                 Tg: Đường Kiệm