Nhiều người nghĩ rằng việc diễn giảng kinh Phật là việc làm hoằng dương Phật Pháp, công đức vô lượng… Tuy nhiên tùy tiện diễn giải hàm nghĩa của kinh Phật theo hiểu biết hạn hẹp của cá nhân chính là gây ra tội nghiệt lớn, làm sai khác đi hàm nghĩa to lớn trong lời giảng mà các bậc Giác Giả muốn truyền tải. Câu chuyện sau đây sẽ cho bạn thấy một ý nghĩa hoàn toàn khác!

Nguồn: Tinhhoa