Tg: Thanh Nguyên

Vua nước Lỗ hỏi Liễu Hạ Huệ, có thể thảo phạt nước Tề hay không. Liễu Hạ Huệ sau đó quay lại với sắc mặt ưu sầu nói: “Việc thảo phạt nước khác như này, không hỏi người Nhân Đức, vì sao mà lại hỏi lên đầu tôi?”

Nước Tề có người phụ nữ đến trước cửa Yến Anh, Yến tử nói: “Tôi có biểu hiện dâm dục chăng? Vì sao có phụ nữ chạy đến chỗ tôi vậy?”

Do vậy có gì đó hối lộ thì nhất định vì người chủ có tâm nhận hối lộ; có tiểu nhân ở bên cạnh thì nhất định vì người chủ có khuynh vui vẻ với hướng nịnh hót, bợ đỡ. Do đó, người có đức hạnh và tu dưỡng nghiêm khắc xem xét bản thân, khắc chế dục vọng đến tận cùng.

(Tạc Phi Am Nhật Toản)