Hơn 15 năm kể từ ngày 20-7-1999 Pháp Luân Công bị đàn áp tại Trung Quốc, cũng là hơn 22 năm Pháp Luân Công được truyền ra trên toàn thế giới, Người dân thế giới đã dần hiểu rõ sự thật của cuộc đàn áp vô nhân đạo của chính quyền Trung Quốc lên những người dân lương thiện…

Trong cuộc đàn áp vô nhân đạo, càng thể hiện rõ tâm hồn cao thượng của những người tu luyện Chân Thiện Nhẫn.

ScreenHunter_263