Khi còn tại thế, Phật Thích Ca đã từng giảng về việc Pháp Luân Thánh Vương sẽ hạ thế truyền Đại Pháp cứu độ chúng sinh thời mạt Pháp. Đây là một sự kiện vô cùng đặc biệt, chư Thần khắp cõi trời đều mong chờ trông ngóng, chỉ có con người thế gian ở trong mê vẫn còn chưa nhận ra mạt Kiếp đương thời.

Xin mời mọi người cùng tham khảo: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về Hoa Ưu Đàm và Đức Chuyển Luân Thánh Vương

bb
(Thiên Đàn Đại Phật. Ảnh minh họa từ internet) 

Nhớ Lời Phật dạy

Ngày xưa khi tại thế
Phật Thích Ca dự ngôn
Thế nhân thời mạt Pháp
Chờ Pháp Luân Thánh Vương.

Chúng sinh thường mê lạc
Pháp Luân đã chuyển rồi
Sáng ngời Chân Thiện Nhẫn
Người sao vẫn vô tâm.

Xin chớ lầm mê mãi
Thời gian chẳng còn nhiều
Muốn về nơi Thiên giới
Phật dạy – chớ quên lời.

Muốn về nơi Thiên giới
Đời này gắng tu tâm
Pháp truyền Chân Thiện Nhẫn
Hồng thế, Pháp Luân Công.

Pháp truyền Chân Thiện Nhẫn
Độ nhân, cứu thế nhân
Xin chớ lầm mê mãi
Đại Pháp đang cõi người.

Vô Cố Nhân

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Đại Pháp hoặc Pháp Luân Công, là môn rèn luyện tinh thần và thể chất theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Pháp Luân Công giúp nâng cao đạo đức, cải thiện sức khỏe và khai sáng tâm linh, kết hợp giữa “Tu dưỡng tâm tính & Luyện tập thân thể” nên còn gọi là pháp môn Tu Luyện.

Pháp Luân Công là pháp môn tu luyện Phật gia (không phải Phật giáo). Pháp Luân công không tôn giáo, không chính trị, phù hợp tối đa với mọi tầng lớp xã hội, việc theo học hoàn toàn là tình nguyện.

Pháp Luân Công đã được phổ truyền tạị hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, đem lại lợi ích to lớn cho hàng trăm triệu người, nhưng lại bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại Trung Quốc, trái với công ước quốc tế về quyền con người.

>> Phúc Âm Ca