Những ngày đầu truyền Pháp, những đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni đã không hề hoan nghênh Ông, nguyên nhân nào dẫn đến cơ sự này?

ton-hieu-cua-duc-Phat-Thich-Ca

Những ngày đầu truyền Pháp, những đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni đã không hề hoan nghênh Ông. (Tranh minh họa từ Internet)

Tương truyền, khi Đức Phật Thích Ca (lúc ấy là Thái tử Tất Đạt Đa) mới đản sanh, vua cha Tịnh Phạn đã tổ chức lễ đặt tên cho Thái tử và mời các vị sa môn đến tham dự. Trong đó có một đạo sĩ Bà La Môn trẻ tuổi tên là Kiều Trần Như, ông thấy chấn động trước tướng mạo phi phàm thoát tục của tiểu thái tử nên đã quả quyết rằng, sau này thái tử nhất định sẽ đạt quả vị chánh giác.

Sau này, khi nghe tin Thái tử Tất Đạt Đa rời bỏ hoàng cung và vào rừng xuất gia tu hành, Kiều Trần Như đã dẫn theo 4 vị đạo sĩ thân thiết khác để tìm thái tử. Họ đã gặp nhau và trở thành những đồng môn cùng tu luyện.

Thời ấy, các pháp môn ở Ấn Độ tin rằng chỉ có tu khổ hạnh mới có thể đắc Đạo. Nhưng sau nhiều năm khổ tu như thế, cả Thái tử Tất Đạt Đa và các vị sa môn khác đều trở nên kiệt quệ, thân thể gầy mòn mà vẫn chưa thể đạt đến giác ngộ. Thái tử Tất Đạt Đa nhận ra rằng đây không phải là con đường chân chính để đắc Đạo, bởi vậy ông đã từ bỏ phép tu khổ hạnh để chuyên tâm thiền định.

phật thích ca mâu ni,

Thái tử Tất Đạt Đa nhận ra rằng đây không phải là con đường chân chính để đắc Đạo, bởi vậy ông đã từ bỏ phép tu khổ hạnh để chuyên tâm thiền định. (Tranh minh họa từ Internet)

Khi sa môn Kiều Trần Như thấy Thái tử Tất Đạt Đa bắt đầu ăn uống bình thường trở lại, ông vô cùng thất vọng nên đã bỏ đi cùng với 4 người bạn đạo sĩ thân thiết của mình.

Sau khi Thái tử Tất Đạt Đa khai ngộ dưới cội bồ đề và trở thành Phật, ngài biết rằng năm người bạn đồng tu của mình trước kia đang phải tu hành khổ hạnh tại vườn Lộc Uyển, họ cũng đang chờ đợi để đắc được Phật Pháp. Bởi vậy, Đức Phật tới Lộc Uyển để cứu độ họ.

Năm vị sa môn nhìn thấy bóng dáng Đức Phật thấp thoáng từ xa, họ bèn thương lượng với nhau: Ông ta đã từ bỏ khổ hành, trở thành một kẻ tham lam rồi. Khi ông ta tới, chúng ta sẽ không nói chuyện với ông ấy, cũng đừng có tỏ ra cung kính hoan nghênh, và cũng không nhận bát và áo cà sa của ông ấy.

Chúng ta chỉ trải một cái đệm ở đây để chuẩn bị, nếu ông ấy muốn ngồi thì ngồi, không ngồi thì để ông ấy đứng, không một ai được hoan nghênh người đã mất ý chí tu hành như ông ấy!

Nhưng khi Đức Phật tới gần, một trường năng lượng từ bi và hòa ái nào đó đã cảm hóa cả 5 vị sa môn. Họ không kìm nén được niềm vui tột độ trong lòng, bất giác quên hết những điều vừa bàn bạc. Có người vội vàng hành lễ, cung kính nhận áo cà sa và bát từ tay Đức Phật; có người nhanh chóng chạy đi trải đệm; có người vội vàng chạy đi lấy nước dâng lên mời Đức Phật…

Sau đó Đức Phật đã giảng Pháp cho họ và cả 5 vị sa môn đều trở thành những đệ tử đầu tiên của Đức Phật Thích Ca, gồm có: Kiều Trần Như, Bạt Đề, Bà Sư Ba, Ma Ha Nam, và A Thuyết Thị. Từ đó, họ từ bỏ lối tu khổ hạnh, tinh tấn theo Phật Pháp tu hành, sau này tất cả đều lần lượt chứng đắc quả vị A La Hán.

Trong suốt 49 năm truyền Pháp, Phật Thích Ca Mâu Ni đã đi khắp nơi diễn giảng và giáo hóa chúng sinh. Những đệ tử của ngài đều là những bậc tinh anh, trong đó có cả những quân vương quyền thế như Bình sa vương và vương hậu Vi Đề Hy của xứ Ma Kiệt Đà, vua Ba Tư Nặc và vương hậu Mạt Lợi của nước Kiều Tát La…

Theo Daikynguyenvn